بررسي كارايي بازار سرمايه

دانلود مستقیم «بررسي كارايي بازار سرمايه» | دسته «علوم انسانی» | دریافت فایل از لنز 24 |

بررسي كارايي بازار سرمايه

 

 

 

 

 

 

 

مقاله حسابداری و مدیریت با عنوان بررسي كارايي بازار سرمايه در فرمت ورد و حاوی مطالب زیر می باشد:

* فصل اول – كليات تحقيق

* تعريف موضوع

* فرضيات تحقيق

* فرضيه اصلي

* فرضيه فرعي

* استفاده كنندگان از تحقيق

* قلمرو تحقيق

* هدف و علت انتخاب موضوع

* تعريف واژه ها و اصطلاحات

* بازار سرمايه

* تحليل گران مالي

* بازار كارا

* بازار اوليه

* بازار ثانويه

* ريسك

* بازده

* محدوديت هاي تحقيق

* روش تحقيق

* فصل دوم – ادبيات تحقيق

* مقدمه

* پيشينه تحقيق

* بازار و انواع طبقه بندي آن

* بازار سهام

* بازارهاي سرمايه عمدتا” به سه گروه تقسيم مي شوند

* سرمايه گذاري و روشهاي آن

* روشهاي سرمايه گذاري

* روش اصولي

* روش نموداري

* نظريه نوين پرتفوي اوراق بهادار

* مدلهاي مختلف رفتار قيمت سهام

* مدل بازده مورد انتظاريا مدل Fair game

* مدل Submartingale

* مدل گشت تصادفي

* فرضيه بازار كارا

* ويژگيهاي بازار كارا

* انواع كارائي

* كارائي تخصيصي

* كارائي عملياتي

* كارائي اطلاعاتي

* سطوح مختلف كارائي اطلاعاتي

* فرضيه بازار كارا در سه سطح به شرح زير طبقه بندي مي گردد :

* شكل ضعيف كارايي

* شكل نيمه قوي كارائي

* شكل قوي كارائي

* رابطه بين سطوح مختلف كارائي

* انواع تحليل ها در بازار سرمايه

* اطلاعات و كارائي

* فصل سوم – روش تحقيق

* مقدمه

* مراحل تحقيق

* روش علمي در تحقيقات داراي مراحلي به شرح زير مي باشد[1]:

* مسأله پژوهش (طرح موضوع)

* تدوين فرضيه

* فرضيه اصلي

* فرضيه فرعي

* جامعه و نمونه آماري

* روش جمع آوري اطلاعات

* متغيرهاي تحقيق و اصلاح داده ها

* اصلاح داده ها

* روشهاي آماري مورد استفاده

* أزمون كولموگروف – اسميرنوف

* فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها

* مقدمه

* انجام آزمون كولموگروف – اسميرنوف به منظور تست نرمال بودن توزيع داده ها

* انجام آزمون خود همبستگي از طريق سريهاي زمان به منظور تعيين استقلال داده ها

* فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات

* مقدمه

* خلاصه فصول گذشته

* نتايج حاصل از آزمون تحقيق

* پيشنهاداتي در رابطه با تحقيق انجام شده

* برخي از شركتها به علت اشتباه در پيش بيني مي باشد كه در نتيجه آن معاملات

* محدوديت و تنگناهاي تحقيق

* پيشنهاد براي تحقيقات اتي