تحقیق در مورد بررسی تنش های زیستی ومحیطی بر گیاهان

دانلود مستقیم «تحقیق در مورد بررسی تنش های زیستی ومحیطی بر گیاهان» | دسته «عمومی و آزاد» | دریافت فایل از لنز 24 |

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 74 صفحه


 قسمتی از متن .docx : 

 

فهرست مطالب

تنش آبی 3

تنش شوری 4

تنش دمای پایین 5

آبسیزیک اسید هورمون پیغام دهنده وجود تنشهای غیر زنده 6

تنش فلزات سنگین 7

تنش اکسیداتیو 8

بررسي اثرات تنش آبي 12

مواد و روش ها 16

تنش شوری 21

اجزای تنش شوری 21

مسیر های حرکت آب و نمک در طول ریشه ها 22

کنترل سطوح شوری در برگ ها 23

کنترل مقدار سدیم توسط رشد 24

غده ها و کیسه های نمکی 25

گوشتی نمودن به منظور تنظیم فشار اسمزی در برگ ها 26

کنترل باز بودن روزنه ها توسط سطوح سدیم آپوپلاستی 27

مکانیسم های ژنتیکی مقاومت به شوری 28

تغییر پذیری در جذب یون ها 28

انتخاب تیپ های مقاوم 29

مطالعات سلول شناختی و ژنتیکی 30

عدم تعادل مواد غذایی 35

اصلاح خاک های شور و قلیا 36

چگونگی رشد گیاهان در خاکهای هالومورفیک 36

دفع نمک 36

تنش دما و اثر آن در گیاهان مختلف 38

اثر تنش گرما بر برخی گیاهان زراعی 38

تنش سرما و اثر آن در گیاهان مختلف 1 42

• اثر سرما بر شبدر قرمز: 46

حداقل چهار نوع صدمه زمستان وجود دارد: 46

توصیه هایی برای کاهش خسارت یخ زدگی: 47

جنبه های اکولوژی وفیزیولوژی انطباق سرما: 48

• اثر سرما بر رشد و نمو یونجه: 48

انواع صدمات: 48

ت- ورقه های یخ : 49

• مقاومت به تنش سرما : 50

مکانیزم نتظیمی هورمونی مقاوم به سرما : 51

جلوگیری از تلفات آب: 51

جلوگیری از افزایش کلسیم سیتوپلاسمی: 52

• تنش یخ زدگی : 53

• تاثیر تنش یخ زدگی در گیاهان مختلف: 53

• گیاه گندم با سه نوع صدمه مواجهه می شود: 54

• مراحل یخ زدگی درون سلولی: 55

• یخ زدگی خارج سلولی : 55

• مقاومت به یخ زدگی : 56

پارامترهای فیزیولوژیک موثر در جلوگیری از تنش یخ زدگی گیاهان : 56

تنش فلزات سنگین 59

● انواع آلودگیهای محیطی : 63

● تکنیکهای برطرف کننده آلودگی فلزات سنگین 64

خلاصه مقاله: 65

تنش خشکی 66

۱- فرار از خشكي : 66

۲- مقاومت به خشكي 67

۲-۱- اجتناب از خشكي 67

۲-۲- تحمل خشكي 68

گند م : 69

سویا : 70

اسپرس : 70

پیاز : 70

گندمیان : 70

زیره سبز : 71

آویشن باغی،کاکوتی ، آویشن شیرازی ، کلپوره: 71

ماش: 71

انگور: 71

مریم گلی ، بومادران ، اسفرزه ، همیشه بهار ، بابونه 72

گلرنگ: 72

مرزه: 72

گل راعی : 72

شنبلیله : 72

گل محمدی : 73

کلزا : 73

نتیجه 73

منابع 74

بررسی تنش های زیستی ومحیطی بر گیاهان

تنش آبی

آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین 80 تا 90% بیوماس گیاهان علفی را تشکیل میدهد. اگر مقدار آب در گیاه ناکافی باشد، گیاه مرحله کم آبی را تجربه نموده که اصطلاحا به آن خشکسالی میگویند. کم آبی نه تنها در اثر کمبود آب، که در اثر تنشهایی همچون دمای پایین یا شوری نیز حاصل میشود، بنابراین در این فرآیندها و فعل و انفعالات، ترکیبات ملکولی زیادی دخالت دارند. همه این تنشها واجد یک اثر منفی بر روی تولید و عملکرد گیاه می باشند که این خود، حوزه تحقیقاتی وسیعی را برای بهبود عملکرد گیاهی می طلبد.

گیاهان برای سازگار شدن با شرایط کم آبی، مکانیزمهای گوناگونی را توسعه داده اند. جنبه های ژنتیک ملکولی، امکان پاسخ مناسب و سازگاری با این تنش را به آنها داده است. اثرات متقابل بین گیاه و محیط، بستگی به شدت و مدت زمان دوره کم آبی و نیز مرحله نمو گیاه و پارامترهای مورفولوژیکی/ آناتومیکی گیاه دارد. تمامی موجودات زنده از باکتریها گرفته تا یوکاریتها، برخوردار از یک سری سنسورها، واسطه های انتقال دهنده پیام و تنظیم کننده هایی هستند که امکان پاسخ و سازگاری با تغییرات آب قابل دسترس را برای آنها فراهم ساخته است. دستگاه پاسخ سلولی شامل مواد انتقال دهنده محلول نظیر اکواپورین ها، فعال کننده های رونوشت برداری، آنزیمهای رمز کننده محلولهای سازگار، مواد تخریب کننده اکسیژن فعال و نیز پروتیین های محافظت کننده می باشد. برخی ارگانیزمها برخوردار از مکانیزمهای بسیار موثری برای زندگی در آشیانه های اکولوژیک کم آب می باشند. برای دفاع در مقابل صدمات ناشی از کم آبی و پسابیدگی، دو استراتژی عمده را میتوان برشمرد: یکی سنتز ملکولهای محافظت کننده در طی مرحله جذب مجدد آب برای اجتناب از این صدمات؛ و دیگری یک مکانیزم جبرانی در طی جذب مجدد آب برای خنثی سازی صدمات وارده.

تحمل کم آبی و پسابیدگی، از خصوصیات بذور اکثر گیاهان عالی بوده، ولی فقط برخی گونه ها نظیر گیاه احیاء Craterostigma plantagineum در تمامی اندامهای گیاهی خود واجد این خصوصیت اند.

تنش شوری

تنش شوری از تنشهای غیر زنده مهم است که اثرات زیانباری بر عملکرد گیاه و کیفیت محصول دارد. از مشخصه های یک خاک شور، سطوح سمی کلریدها و سولفاتهای سدیم می باشد. مساله شوری خاک در اثر آبیاری، زهکشی نامناسب، پیشروی دریا در مناطق ساحلی و تجمع نمک در نواحی بیابانی و نیمه بیابانی در حال افزایش است. شوری برای رشد گیاه یک عامل محدود کننده است بدان سبب که باعث ایجاد محدودیتهای تغذیه ای از طریق کاهش جذب فسفر، پتاسیم، نیترات و کلسیم، افزایش غلظت یونی درون سلولی و تنش اسمزی میگردد. در شرایط وقوع شوری، یونهایی مثل Na+ و Cl-، به داخل لایه های هیدراسیونی پروتیینها نفوذ کرده، سبب اختلال در کار این پروتیینها میگردند. مسمویت یونی، تنس اسمزی و کمبود مواد مغذی که در شرایط وقوع شوری رخ میدهد، سبب بهم خوردن توازن متابولیکی و در پی آن تنش اکسیداتیو میگردند. مکانیزمهای تحمل شوری را میتوان به هموستازی (شامل هموستازی یونی و تنظیم اسمزی)، کنترل صدمات ناشی از تنش (جبران صدمات و خنثی سازی مسمومیت) و تنظیم رشد دسته بندی کرد. تلاشهای زیادی برای درک مکانیزمهای تحمل شوری صورت گرفته است. موفقیت برنامه های اصلاحی با هدف نهایی بهبود عملکرد محصول، بخاطر فقدان درک روشنی از اساس ملکولی تنش شوری تا کنون چندان چشمگیر نبوده است. پیشرفتهای اخیر در زمینه آنالیز موتانهای غیر متحمل به شوری در گیاه مدل اربیدوپسیس و کلونه سازی ملکولی