پروژه فضای سبز ( 270گونه های گیاهی بکار رفته در فضای سبز )(270 ص پاورپوینت)

دانلود مستقیم «پروژه فضای سبز ( 270گونه های گیاهی بکار رفته در فضای سبز )(270 ص پاورپوینت)» | دسته «فنی و مهندسی» | دریافت فایل از لنز 24 |

این پروژه شامل گونه های گیاهی ذیل می باشد:
nچمن ها
nدرختان
nدرختان مثمر
nدرختچه ها
nسوخ دار
nکاکتوس
nگیاهان پوششی
nگیاهان رونده
nگیاهان علفی
nنشاء های یک ، دو وسه ساله